ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid Van Schagen Estate Planning & Familierecht

Opdrachten die door Van Schagen Estate Planning & Familierecht (hierna te noemen: EPFR) worden aanvaard, worden uitgevoerd met inachtneming van onderstaande algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn op verzoek bij ons kantoor verkrijgbaar.

Artikel 1

EPFR houdt kantoor te Utrecht aan de Burgemeester Reigerstraat 77, 3581 KP.

Artikel 2

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door EPFR. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

EPFR verplicht zich jegens opdrachtgever de opdracht naar beste kunnen, inzet en kennis uit te voeren, maar garandeert in geen geval het tot stand komen van een bepaald resultaat.

Artikel 3

Het staat EPFR vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren en met inschakeling van derden. EPFR zal bij het inschakelen van derden, waar mogelijk, tevoren overleggen met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld. EPFR is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 4

Iedere aansprakelijkheid van EPFR is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door EPFR te ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van EPFR onder die verzekering. Indien EPFR voor de schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,00.

De omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de adviseur aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 5

Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door EPFR op verzoek van de opdrachtgever opgemaakt advies en/of opgemaakte (concept)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht. 

Artikel 6

Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.

Artikel 7

Tenzij anders overeengekomen, zullen de werkzaamheden door EPFR in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief. Voorts zullen andere door EPFR te maken kosten in rekening worden gebracht, waaronder griffierechten, kosten van ingeschakelde derden en reiskosten.

EPFR behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

Een voorschot op het honorarium en te maken kosten kan worden verlangd. EPFR kan haar werkzaamheden opschorten totdat dit voorschot is voldaan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.

Artikel 8

Declaraties van EPFR dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. In dat geval is opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Deze rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

EPFR kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de uitvoering van de opdracht per onmiddellijk opschorten dan wel per onmiddellijk beëindigen, zonder dat dit tot schadeplichtigheid kan leiden. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9

Alle rechten uit welke hoofde ook die opdrachtgever pretendeert te hebben jegens EPFR in verband met de uit overeenkomst van opdracht voortvloeiende werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis. 

Artikel 10

Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van EPFR, maar ook ten behoeve van haar maten en alle overige personen die op enige wijze voor EPFR werkzaam zijn of waren met inbegrip van hun rechtsopvolgers en erfgenamen.

Artikel 11

De rechtsverhouding tussen EPFR en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12

Een deel van de dienstverlening van EPFR valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In verband hiermee kan de adviseur verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Volgens de wet mag de adviseur haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Deze algemene voorwaarden gelden voor opdrachten verstrekt met ingang van 1 april 2011.